CitySmart

Nota de informare

Notă de Informare

Prin prezenta Notă, Asigurătorul – Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. (denumită în continuare City Insurance), autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România să desfăşoare activitatea de asigurare-reasigurare, cu sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/10.04.2003, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – J40/3150/1998, CUI: 10392742, capital social subscris şi vărsat de 116.714.940 RON, societate administrată în sistem dualist cu număr de înregistrare 4110 în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, denumită în continuare Asigurător sau Societatea; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19, vă informează că în conformitate cu prevederile legale Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) în vigoare colectează și prelucrează date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Nume, prenume, CNP / Cod de identificare fiscală, Adresa de domiciliu/ reședință, Sexul, Statut marital – date din actele de stare civilă, Modalități de contact-adresa de mail, număr de telefon/fax, Modalități de contact-adresa de mail, număr de telefon/fax, Copii ale documentelor BI/ CI/ Pașaport, Copii ale documentelor permis de conducere / certificat de înmatriculare/ carte de identitate vehicul, Naționalitate, Ocupația, Funcția, Informații despre angajatorul current, Date despre persoane aflate în întreținere sau membrii ai familiei, Date privind bunurile detinute, Imagine; Locație; Adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor City Insurance, Informații bancare-IBAN, card debit/ credit, Semnătură (olografa sau în format digital), Date personale sensibile- date medicale (privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), Datele cu caracter personal care apartn minorilor sub 16.

În cazul persoanelor care furnizează date cu caracter personal aferente altor persoane care sunt parte în contractul de asigurare, acestea își asumă responsabilitatea transmiterii conținutului prezentului document și au obținut acordul acestora (inclusiv al titularului răspunderii părintești asupra minorilor cu vârsta sub 16 ani nominalizați în contractul de asigurare).

Datele dvs.cu caracter personal pot face obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri pentru evaluarea riscurilor asigurate, calculul primelor de asigurare și determinarea calculului despăgubirilor, detectării și prevenirii potențialelor fraude, precum și al combaterii spălării banilor sau finanţarii terorismului, aplicării sancțiunilor internațional, alte obligații ca rezultat al legislației în vigoare.

Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance: 1. în scopul prestării serviciilor de asigurare și reasigurare (ofertare și emitere contractelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare, alte scopuri conexe prestării serviciilor de asigurare și reasigurare care pot fi strategice și operaționale, cum ar fi: achiziționarea de reasigurări și gestionarea afacerii noastre, soluționarea daunelor, inclusiv a daunelor către terți, recuperarea creanțelor); 2. în scopul aducerii la cunoștință a altor produse și servicii conexe comercializate de City Insurance; în scopul informării dumneavoastră privind calificarea pentru și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite, în vederea administrării asigurărilor, în scop statistic inclusiv analiza tendințelor, efectuarea calculelor actuariale, furnizarea serviciilor de planificare, evaluarea riscurilor inclusiv costuri/ taxe asociate, în baza interesului comercial al City Insurance.

Legalitatea prelucrării datelor colectate: Pentru scopul prevazut la punctul 1 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevăzută de art.6. pct.1 litera b din Regulamentul 679/2016 (“prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”). Pentru scopul prevăzut la punctul 2 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevazuta de art.6. pct.1 litera f din Regulamentul 679/2016 (”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță”) în baza interesului comercial al City Insurance.

Destinatarii sau categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Autoritățile statului (inclusiv instanțe de judecată, executori judecătorești, autorități fiscale) și orice foruri de reglementare din domeniul asigurărilor; furnizorii implicați în mod direct/ indirect în procesul de asigurare: reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de instrumentare, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului, call center; auditorilor externi); prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de loialitate clienti si alte servicii similar,după caz; intermediarii în asigurări (brokeri, agenti persoane fizice autorizate etc.) / alte societăți de asigurare partenere (de ex. Coasigurători) implicați/ implicate în administrarea contractului de asigurare și în procesul de analiză antifrauda.

Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională: În scopurile enunțate mai sus, City Insurance poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal către alte companii din afara Uniunii Europene, caz în care, vom lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.

Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de maxim 1 an, în cazul în care nu se încheie contract de asigurare, respectiv, pe o perioadă de 10 ani după încetarea relației de asigurare. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul asigurărilor sau a oricăror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului. In cazul prelucrarii datelor în scopul aducerii la cunoștință altor produse și servicii conexe comercializate de City Insurance, datele vor fi păstrate pe perioadă derulării campaniilor de informare la care se adaugă o perioadă suplimentară de 30 zile.

Drepturi privind datele personale: dreptul de acces la propriile date personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si dacă nu există alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legii; dreptul de a formula o plângere, la City Insurance și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră. În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru informații suplimentare, vă puteți adresa societății noastre astfel: prin e-mail: office@cityinsurance.ro. Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de email: dpo@cityinsurance.ro; prin poștă: Sediul central: București, str.Emanoil Porumbaru, nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, CP 011424; depunere personală: oricare din sediile City Insurance din București sau din țară. Puteți accesa informații detaliate cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a City Insurance pe website-ul societății www.cityinsurance.ro, unde această politică este adusă la cunoștința publicului.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prezenta Nota de Informare NU conditioneaza prestarea serviciilor de asigurare si reasigurare sau deschiderea, instrumentarea si plata dosarelor de dauna.